SPINAL MUSKELATROFI

HOS VOKSNE

Etter at diagnosen med spinal muskelatrofi (SMA) er bekreftet, er det viktig å stabilisere sykdommen med riktig behandling. Det har vært mange endringer i kvaliteten av behandlingen for personer som lever med SMA.

Personene som vises er virkelige pasienter, og det nødvendige samtykket for å bruke historiene deres er innhentet både fra pasientene og fra familiene deres. Bildene er kun ment for illustrasjon.

SMA HOS VOKSNE

TEGN OG SYMPTOMER

Har du opplevd muskelsvakhet? Mindre alvorlige former for SMA kan utvikle seg og bli diagnostisert i voksen alder.1,2 Sammenlignet med SMA med debut i barndommen, kan voksen SMA ha mildere symptomer, men den er fremdeles progressiv. Sammenlignet med SMA i barndommen kan forløpet av SMA hos voksne være mer snikende og vanskelig å gjenkjenne.3

SMA HOS VOKSNE

HVORDAN FÅ DIAGNOSEN

Det er ofte vanskelig å diagnostisere SMA kun på grunnlag av symptomene. Hvis en spesialist mistenker at du har SMA, vil han/hun derfor bestille en genetisk blodprøve som kan bekrefte eller utelukke den foreløpige diagnosen.4

SMA HOS VOKSNE

BEHANDLING AV SMA HOS VOKSNE

For personer som lever med SMA, korrelerer helseresultatet med behandlingen og håndteringen av sykdommen. En rekke behandlingsalternativer og nøyaktig håndtering av SMA kan føre til forbedret livskvalitet, sammenlignet med ubehandlet sykdom.4,5

SMA HOS VOKSNE

SYKDOMSSTABILISERING

Uten intervensjon for å stabilisere sykdommen, vil personer som lever med spinal muskelatrofi (SMA) type 2/3 oppleve en progresjon av sykdommen over tid.6,7 Stabilisering av SMA er viktig for å stabilisere og opprettholde motorisk funksjon så lenge som mulig.

SMA HOS VOKSNE

VOKSNE SOM LEVER MED SMA

Før trodde man at SMA primært var en sykdom som oppsto i barndommen, men den kan bli diagnostisert hos ungdommer, unge voksne og til og med hos dem som er eldre enn 21 år.8

SMA IN ADULTS

SIGNS AND SYMPTOMS

Have you experienced muscle weakness? Less severe forms of SMA can emerge and be diagnosed in adulthood.1,2 Compared to childhood SMA, adult SMA may have milder symptoms, but is still progressive. Compared to SMA in childhood, the course of SMA in adults can be more insidious and difficult to recognise.3

SMA IN ADULTS

HOW TO GET DIAGNOSED

It is often difficult to diagnose SMA based on symptoms alone. Therefore, when a specialist suspects that you might have SMA they will order a genetic blood test that could confirm or rule out their preliminary diagnosis.4

SMA IN ADULTS

SMA CARE IN ADULTS

For people living with SMA, the health outcomes correlate with patient care and management of the disease. A range of care options and careful management of SMA can result in improved quality of life, compared to if left untreated.4,5

SMA IN ADULTS

DISEASE STABILISATION

Without intervention to stabilise the disease, people living with type II/III spinal muscular atrophy (SMA) will see a progression of their disease over time.6,7 Stabilising SMA is important to stabilise and maintain motor function for as long as possible.

SMA IN ADULTS

ADULTS LIVING WITH SMA

Once thought to be primarily a childhood disease, SMA can be diagnosed in adolescents, young adults and even those beyond 21 years of age.

Personene som vises er virkelige pasienter, og det nødvendige samtykket for å bruke historiene deres er innhentet både fra pasientene og fra familiene deres.
Bildene er kun ment for illustrasjon.

I løpet av det siste tiåret har det skjedd en markert forbedring i legenes evne til å håndtere problemene innen respirasjon, ernæring, ortopedi og rehabilitering i tillegg til emosjonelle og sosiale utfordringer hos de fleste SMA-pasienter.5

Om Sammen om SMA

Hos Biogen har vi forpliktet oss til å støtte pasienter med spinal muskelatrofi og alle de som behandler disse pasientene. Vårt håp for Sammen om SMA er at vi, ved å gi informasjon, kan hjelpe deg til å få optimal oppfølging og behandling, og dessuten støtte deg i samtalene med legene dine.

Her finner du informasjon om spinal muskelatrofi og symptomer, kunnskap om behandlingsalternativer og synspunkter fra personer som lever med SMA, erfarne omsorgspersoner og helsepersonell om alt fra ernæring til hjelpemiddelutstyr.

Biogen samarbeider med en rekke organisasjoner som er dedikerte til personer som lever med SMA.

References

1. Montes J. Spinal Muscular Atrophy in Adults. [online] [cited 2020 Nov 30]. Available from: URL:
https://www.neuropt.org/docs/degenerative-diseases-sig/spinalmuscular-atrophy-in-adults.pdf?sfvrsn=8d2aae96_2.

2. Juntas Morales R, Pageot N, Taieb G, Camu W. Adult-onset spinal muscular atrophy : and update. Rev Neurol (Paris) 2017;173(5):308-19.

3. Wang CH, Finkel RS, Bertini ES, et al. Consensus statement for standard of care in spinal muscular atrophy. J Child Neurol 2007;22(8):1027-49.

4. Mercuri E, et al. Diagnosis and management of spinal muscular atrophy: Part 1: Recommendations for diagnosis, rehabilitation, orthopedic and nutritional care. Neuromuscul Disord 2018;28(2):103-115.

5. Finkel R, et al. Diagnosis and management of spinal muscular atrophy: Part 2: Pulmonary and acute care; medications, supplements and immunizations; other organ systems; and ethics. Neuromuscul Disord 2018;28(3):197-207.

6. Kaufmann P, et al. Prospective cohort study of spinal muscular atrophy types 2 and 3. Neurol 2012;79:1889-1897.

7. Rouault F, et al. Disease impact on general well-being and therapeutic expectations of European Type II and Type III spinal muscular atrophy patients. Neuromuscul Disord 2017;27(5):428-438.

8. NIH. Spinal Muscular Atrophy Factsheet: https://www.ninds.nih.gov/Disorders/Patient-Caregiver-Education/Fact-Sheets/Spinal-Muscular-Atrophy-Fact-Sheet